N?i nh?ng ng??i khác ?ã ?i tr??c

B?n có m?t t?m nhìn cho t??ng lai c?a b?n?  N?i nào b?n có th? th?y s? nghi?p c?a b?n b?n tham gia?

?i?u này nghe có v? nh? c? “ n?i nào b?n nhìn th?y chính mình trong n?m n?m ” ph?ng v?n câu h?i, nh?ng nó ’ s m?t cái gì ?ó t?t c? m?i ng??i nên suy ngh? v? th?i gian.  The adage c? “ n?u b?n don ’ t bi?t n?i b?n ’ tái ?i, b?n ’ ll s? ch? ??ng v?n còn ” là r?t ?úng.

M?t trong nh?ng ph??ng pháp t?t nh?t và s? d?ng ?úng m?c ??t ?? làm vi?c h??ng t?i m?c tiêu ngh? nghi?p c?a b?n là nh?ng ng??i c? v?n.  Tìm m?t ng??i ’ s ?ã có, th?c hi?n ?i?u ?ó, nh?ng ng??i có th? và s? cung c?p cho b?n h??ng d?n.  Tôi cá nhân không bao gi? b?c v?i ?i?u này trong nhi?u n?m; Tôi ?ã thuy?t ph?c r?ng b?ng cách nào ?ó tôi ?ã khác nhau (mà tôi ?ã có th?), và do ?ó c?a kinh nghi?m wasn ’ t ?ó áp d?ng ??i v?i tôi (?ó là ngu si; n?i h? là n?i tôi mu?n).

S? th?t ??n gi?n là n?u b?n mu?n nh?n ???c m?t n?i nào ?ó trong cu?c s?ng, n?u có ’ s ng??i b?n bi?t nh?ng ng??i b?n ng??ng m? ho?c chiêm ng??ng c?a thành công, cách t?t nh?t ?? tìm hi?u làm th? nào ?? có ???c n?i h? ?ang có ch? ??n gi?n là ?? h?i và xem l?i khuyên.  ?i?u này có v? khó kh?n, và n?u b?n ’ ve ch?n sai ng??i c? v?n, sau ?ó nó s?.  M?t ng??i c? v?n t?t, ??c bi?t là cho m?t vai trò lãnh ??o, là lo?i ng??i nuôi d??ng s? thành công trong nh?ng ng??i khác.  Nh?ng ng??i c? v?n ph?i cho b?n s? ???c h?nh phúc ?? giúp b?n.

Các rào c?n l?n th? hai v?i c? v?n là ?ây: Great, tôi có m?t ng??i c? v?n, tôi làm gì bây gi??  Nh?ng gì tôi yêu c?u?  Làm th? nào ?? làm vi?c này?

Pamela Trunk h?n t?i các Careerist vô liêm s? Blog có m?t bài vi?t t?t liên quan ??n ?i?u này mang tên “Làm th? nào tôi ?ã c? v?n yêu thích hi?n t?i c?a tôi“.  T?t c? các ?i?m c?a mình là nh?ng cái t?t; yêu thích c?a tôi (mà tôi ph?i th?a nh?n ban ??u ?ã ???c ch? ra trong lúc Lifehacker) là ?? yêu c?u “ nh?ng gì nên tôi yêu c?u bây gi?? ” Hãy nh? r?ng, ng??i c? v?n c?a b?n ?ã là con ???ng b?n ’ tái c? g?ng ?? ?i b?.  Ít trong kinh doanh là rocketscience th?t s? ??c ?áo.  H? có th? ?ánh giá b?n ?ang ? ?âu, nh?ng gì b?n c?n bi?t ti?p theo, và s? d?n b?n h??ng ?úng - ngay c? khi b?n don ’ t bi?t b?t ??u t? ?âu.

Trong khi m?i quan h? isn ’ t chính th?c, tôi có m?t ng??i c? v?n bây gi? - m?t s?, th?c t? t?i, nh?ng m?t trong nh?ng chính, và nó ’ s r?t có giá tr? v?i tôi và n?i tôi mu?n ?i.  Có ’ s m?t s? khu v?c c?a s? nghi?p c?a tôi mà tôi c?n ?? phát tri?n mà tôi có th? tìm hi?u v? nói chuy?n v?i c? v?n c?a tôi trong m?t cu?c h?i tho?i ??n gi?n; h?c t?p cùng s? ??a tôi l?a tu?i mình ?? v?p ngã trong ??.  Giá tr? là to l?n.  N?u b?n don ’ t có m?t ng??i c? v?n, tìm ki?m m?t.

Hãy hòa ??ng, chia s?!

?? l?i câu tr? l?i